VOLVO 440 : les versions

GLEGLTTURBO
GLDLGREYLINE
DL 1.6GL 1.6
GL 2.0TURBO 1.8DIAMANT 1.6
DIAMANT 2.0HARMONY 1.6GL 1.6 TOSCANE
GL 2.0 TOSCANEGL 1.6 ABSGL 1.9TD
GLE 1.6GLE 1.9TDGLE 2.0
GL 1.8GLE 1.8GLE 1.8 COTE SUD
GLE 2.0 COTE SUDGL 1.8 CVTGLE 1.8 CVT
GL 1.8 TURBOGLE 1.8 TURBOGLT 2.0
GLT 1.8